اداب معاشرت

رعایتبرخی آدابپسندیدهبشما کمکخواهد کردتا شان ومنزلتاجتماعیتانارتقا یابد.

 - از کسی که با شما در حال صحبت است روی برنگردانید.

 بذلتوجه یکی از اصلی ترین نشانه های آداب معاشرت، و بهترین تمجید از طرف مقابلاست.

- به نرمی دست بدهید.

این کار بیانگر اعتماد به نفس، خونگرمی،‌گشاده رویی وصداقت است.  محکم فشردن دست طرف مقابل نشانه اینست  که شما آدمی سلطه جو وطالب برتری هستید و شل دست دادننشان دهنده عدم اطمینان شما به خود است.

دقت :در برابراین افراد شما دستتان راجلو نبرید. بگدارید اگر او مایل بود دست دراز کند . 1- به یک خانم . 2- به شخص مسن تر از خودتان . 3- به یک شخصیت مهم . 4- به کسی که به شما معرفی می شود .

- فاصله ایستادنرا رعایت کنید.

هر یک از ما برای خود یک «حد آسودگی» داریم و دوست نداریمدیگران بدون اجازه به این فضای شخصی تجاوز کنند.

- با صدای بلندصحبت نکنید.

این کار شما را مغرور و از خود راضی جلوه می دهد. صدایتان باید آرام و یکنواخت باشد و لحنتان باید با زمان و موقعیت حاضر درآن هماهنگ باشد.

- وقتی شخص دیگری صحبت می کند، قبل از پاسخ دادن، اجازه دهید حرفشرا تمام کند.

 به این ترتیب نشان می دهیدکه فرد مؤدبی هستید و طرف مقابل هم بهتر می تواند گفته های شما را بشنود وبفهمد. در ضمن راز سخنور خوب شدن، خوب گوش کردن است.

- اجازهبدهید همیشه دیگران بیش از شما صحبت کنند.

- هرگز دشنام ندهید .

دشنام دادن نشان می دهد که شما قادرنیستیدبرای بـیـان عقاید خودتان از واژه ها و لغات مناسب تری بهره بگیریـد.

- هرگز به دیگران خیره نشوید.

 زل زدن به دیگران و چـشـم چـرانـی نوعی تعرضبه دیگران محسوب می گردد.

- اسرارزندگیخصوصی خودرا فاشنسازید.

 آبرو،شرافت،صداقت وبصیرتبـزرگـتـریـنومـهـمـتـرینعـامـلبرای حفظاعتبار یکفرد متشخصمی باشد. جزئیاتزندگی  شما بایدمحرمانهباقیبمانند.

- وقت شناس باشید .

‌مهم است که به وقتدیگران احترام بگذارید. سـر مـوقـع در جـلسات ، قـرارمـلاقـات هـا، موقعیت های شغلی و اجتماعی حضور یابید. علاوه بر آن ، یک فردمتشخص می داند چه زمانی باید میهمانی را ترک کند.

- به افراد احترام بگذارید ، بخصوص افرادمسن ، معلم ، خانمها

ضمنا مراقب رفتار خود در برابر افراد چاق ،دارای نقص عضو یا کسانی که چهره زیبایی ندارند باشید و مسئله آنها را بهروی خود نیاورید.

- به اشتباهات دیگران ، حتی به شوخی همنخندید.

هـنـگـامـی کـه فردی اشتباهی مرتکب می شودیا خرابکاری می کند، تنهاانتظاری که از دیـگران دارد اینست که اشتباهات و خطاهایش را به رویشنیاورند.

- مرتب به ساعتتان نگاه نکنید .

هنگامی که در محفلی هستید، مدام بهساعت خود نگاه نکنید مگر آنکه بـلافـاصله قصد ترک آن محل را داشته باشید. وقتی به ساعتتان نگاه می کـنـیـد دیـگران اینطور برداشت می کنند که شماخسته و بی حوصله شده اید.

- از بکار بردن کلمات عامیانه خودداری کنید .

سعی کنید کلمات را بدرستیتلفظ کنید .حتی اگرعادت کرده اید از بکاربردن کلمات عامیانه مثل (همساده) به جای همسایه،(نبردبون) به جای نردبان یا (گشنه) بهجای گرسنه و … خودداری کنید و این عادت را از بین ببرید.

- فخرفروشی نکنید.

هیچ کس از آدم لاف زن خوشش نمی آید. در هنـگام گـفـتـگو دربـاره مـسائـلمـالی به دارایی های خود اشاره نکنید و ثروت خود را به رخ نکشید.

- پیش از دیگران مشغول صرف غذا نشوید .

باید منتظر بمانید تا همه کاملاً سـر جایشان بنشینند و آماده صرفغذا گردند. هـمـه افـراد بـاید در یک زمـان شـروع بــه صـرف غذا کنند.

- آقایان در این مواقع می بایست جلوتر از خانمها حرکت کنند:

هنگام عبور از درهای گردون به منظور چرخاندن در ، عبور از درهای فنردار به منظور نگهداری در

هنگام ورود به رستوران، عبور از میان جمعیت ، هنگامحرکت در صفوف  مانند صف اتوبوس، بانک

هنگام بالا رفتن از پله ها و هنگام پایین آمدن از پله ها در صفوف نشسته به منظور باز کردن راه برای خانمه  مثل سینما، تئاتر، سخنرانی و ...

 

 

مراجع:

تبیان

درنا

بهاره

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید