جمله هایی به یاد ماندنی از کتاب کیمیاگر پائولوکوئلیو

در زندگی هر چیز بهایی دارد.

هیچ کس از ناشناخته ها نمی ترسد،چون هرکس قادر است آنچه را که میخواهد و لازم دارد،بدست آورد.

الله همه دردها را شفا می بخشد.

همین حالا شروع می کنم.

نباید از شکست بترسم.ترسم از شکست همان چیزی است که تا امروزمرا از جستجوی اکسیر اعظم بازداشته و اکنون کاری را شروع کرده ام که میتوانستم ده سال پیش آغاز کنم.

در حقیقت این موجودات نیستند که چیزی را آشکار می کنند،خود مردم هستند که با نگریستن به موجودات روش نفوذ به روح جهان را می یابند.

راز آینده در اکنون است.اگر به اکنون توجه کنی میتوانی ةآن را بهتر کنی و اگر اکنون را بهتر کنی آنچه پس از آن رخ می دهد هم بهتر می شود.

هر روز ابدیت خود را دارد.

هرگز نباید آرام گرفت،حتی اگر راهی بس دراز پیموده باشی.

هنگامیکه کسی چیزی بخواهد،سراسر کیهان همدست میشود تا رویاهایش را تحقق بخشد.

شر چیزی نیست که وارد دهان انسان می شود،چیزی است که از آن خارج می شود.

به آنچه پشت سر گذاشته ای فکر نکن.

انسانها بیشتر با بازگشت می اندیشند تا به رفتن.

برای آموختن تنها یک راه وجود دارد:عمل کردن.

به ندای قلبت گوش بسپار،قلبت همه چیز را میداند.

ترس از رنج از خود رنج بدتر است.

چشمها قدرت روح را آشکار می کنند.

خودت را به نا امیدی تسلیم نکن.

تنها یک چیز می تواند یک رویا را به ناممکن تبدیل کند:ترس از شکست.

یک کار تنها هنگامی پایان می یابد که به هدفت دست یافته باشی.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(62404))</script>)