پرنده خارزار

رمان زیبای "پرنده خارزارر"  اثر "کالین مک کالو" هست.

داستان در مورد مگی است که درگیر عشق ممنوعه ای با  کشیش رالف بریکاسارت خوش قیافه و جوان قرار میشه...


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15787436))</script>)