بازم بگو

امروز صبح که از خواب بیدار شدی، خندیدی و آرم گفتی : " مامان دوست دارم، تو منو دوست داری؟"

گفتم :" دوسِت دارم"

گفتی : " بازم بگو"

گفتم:"دوسِت دارم"

گفتی:"بازم بگو"

گفتم:"دوسِت دارم پسرم"

گفتی:"آفرین، منم دوست دارم"

                        ساعت شش صبح روز 11 مهر 94 یعنی 2 سال و نه ماهگیت پسرم


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15782499))</script>)