انتظار

حس وحال خوبی دارم، بر خلاف زمانیکه برای دخترم باردار بودم ،اونروزا اونقدر تهوع داشتم که دیگه یادم رفته بود یه روز عادی چطوری شروع میشه ، اما این روزا اینطوری نیستم...

اونروز رفتم برای چکآپ ماهیانه پیش دکترم و برام سونو گرافی نوشت ، با عجله رفتم سونوگرافی ، یه ذره استرس داشتم ، دکتر بهم گفت که همه چی مرتبه و بچه هم سالمه ، خوشحال شدم ، پرسیدم جنسیتش مشخص شده یا هنوز زوده باید یکی دو هفته دیگه هم صبر کنم؟

خندید و گفت : هنوز خیلی کوچولوئه ، بذار ببینم می تونم برای چیزی پیدا کنم یا نه ؟

بعد مونیتور را چرخوند طرف من و گفت : پسره ...

خیلی خوشحال شدم...همسرم هم خوشحال شد... دخترم دلش می خواست نی نی دختر باشه ، تا بهش اجازه بده رژ لب بزنه ...بهش که گفتم نی نی مون پسره گفت نه دختره ،مجبور شدم بهش بگم اون داداشته تا قانع بشه ،الان هر روز می یاد و بغلم می کنه و از رو شکمم نی نی رو بوس می کنه...

پسرم زمستون به دنیا می یاد...

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(9885692))</script>)