تولد سی و یک سالگی

سی ویک ساله شدن ، خیلی راحتتر از سی ساله شدنه...

البته یه چیزی هم هست ، اونم اینکه ، آدم هر چی بزرگتر میشه ،راحتتر می تونه با مسائل روبرو بشه...


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(9283453))</script>)