درگوشی

چی شد باز ؟

اخمات رفت تو هم!

لباتو چرا ورچیدی؟

اون که حرف بدی بهت نزد .

تازه دیدی آروم بهت اشاره کرد که این کارو نکنی ،قبلا هم بهت گفته بود ، ولی تو گوش نکردی.

ببین ، اون تو را دوست داره ، واسه همین ، اینا را بهت می گه، اگه براش مهم نبودی ، موقعی که می خواستی یه کفگیر اضافی تر غذا بکشی تو بشقابت .

نمی گفت :عزیزم بسه دیگه !

یا حتی تو جواب حرفت که می گفتی : ولی من هنوز گشنمــــــــــــــــــــــــه !

نمی گفت :بمونه ، یه ساعت دیگه بخور .

با مرور این حرفا تو ذهنم یه ذره آرومتر شدم ،یه نیم چرخ جلوی آینه زدم تا مطمئن بشم که هنوز خیلی چاق نشدم ،شایدم با ارفاق به خودم نگاه کردم .

ای ی ی ...

شکمتو نکش تو ...

من که خود تو ام ،اشکالی نداره با من رو راست باشی ، ولی خب حق با اونه ،یه ذره به خودت بیا،اشکاتم پاک کن

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(4471255))</script>)