دزیره

رمان " دزیره" اثر " آن ماری سلینکو" رمان نویس اتریشی را هم در دوران نوجوانی مطالعه کردم.

موضوع داستان در مورد "دزیره کلاری" عشق ناپلئون هست که وقتی ناپلئون با فرد دیگه ای ازدواج میکنه اون هم با "ژان باپتیست برنادوت" ازدواج میکنه که بعدا با عنوان کارل چهاردهم ولیعهد سوئد میشه.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15787439))</script>)