سرنوشت شوم یک امپراطور

رمان "سرنوشت شوم یک امپراطور" اثر "پیر نزلف"است، این کتاب را هم در دوارن نوجوانی مطالعه کردم.

داستان کتاب زندگی ناپلئون از زمانی که به فکر افتاد با دختر امپراتور اطریش ازدواج نماید جریان مفصل عروسی تاریخی و چگونگی تولد ناپلئون اول و شرح بی سابقه جنگ امپراتور فرانسه با دولت روسیه و عقب نشینی ارتش فرانسه از آن کشور و محبوس شدن ناپلئون به دست انگلیسی ها و سرنوشت ناپلئون دوم فرزند اون بود.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15787438))</script>)