سینوهه پزشک مخصوص فرعون

رمان " سینوهه پزشک مخصوص فرعون " اثر "میکا والتاری" را مطالعه کردم.

موضوع داستان خاطرات سینوهه پزشکی مخصوص فرعون است.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15787434))</script>)