ربه کا

رمان " ربه کا" اثر نویسنده مشهور انگلیسی" دافنه دوموریه" هست که دذر سال 1938 منتشر شده. این رمانرا هم در دوران نوجوانی مطالعه کردم موضوع رمان در مورد زن جوان و ساده دلی هست که بعداز ازدواج با مرد ثروتمندی به نام ماکس دو وینتر به قصر خانوادگی اون میاید ودر آنجا اسیر خاطرات گذشته ربکا همسر فاسد درگذشته دو وینتر قرار میگیرد


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15782799))</script>)