آناکارنینا

رمان " آنا کارنینا" اثر "لئو تولستوی" از رمانهایی هست که در دوره نوجوانی مطالعه کردم و این رمان در مورد زن جوانی از طبقه اشراف بدون عشق با مردی صاحب منصب ازدواج می کنه اما گرفتار عشق دیگه ای می شه.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15782794))</script>)